Istapper/snørydding tak

Istapper/snørydding tak

Drogseth AS hjelper deg med istapper og snøryddingVinteren nærmer seg og det er på tide å tenke på rasfare fra tak! har du avtale med oss, så er dere sikret hjelp når dere trenger det!

Rydding av rasfarlig snø og is fra taket er gårdeiers ansvar iht. politivedtektene for Oslo. Snø og is på taket kan utgjøre en fare både for personer, biler og utstyr m.m. på bakken. Store snømengder på taket kan også utgjøre en fare for selve bygningskonstruksjonen, spesielt på flate tak. Foruten at snø og isansamlinger ofte demmer opp vann og forårsaker lekkasjer.

Vi har nødvendig kompetanse for å utføre rydding av snø og is på tak på en forsvarlig måte, uten å skade taktekking, beslag, takrenner, parkerte biler eller annet. Vi innehar selvfølgelig nødvendige ansvarsforsikringer i denne forbindelse.

Arbeidene utføres fra lift, eller fra taket med sikringline eller annet påkrevd utstyr.

Ring oss på 22 32 32 50! En rammeavtale med oss sikrer hjelp når det trengs!

Noen punkter å tenke på:

  • Det er ikke bare synlige istapper som kan være farlige. Is kan ligge på gesimser, i vinkler, bak piper og takhatter etc.
  • Istappene dannes pga. avsmelting av snø oppe på takflaten, ofte pga. varmegjennomgang i  takkonstruksjonen.
  • Hvis man bare fjerner de synlige istappene nedenfor takrenna, vil det ofte danne seg nye istapper ganske raskt.
  • Det vil ofte lønne seg å fjerne mest mulig snø fra takflaten også, dette krever kunnskap om  hva taktekkingen tåler.
  • Snøras fra takflaten kan også være svært farlig.
  • Snøfangere tåler ikke ubegrenset belastning, blir det for store mengder snø bak disse, må  dette ryddes ned.