Lekkasje fra takterrasse

I dag bygges mange nye boligblokker med takterrasse eller med en inntrukket toppetasje. Det er bygges også takterrasser på mange gamle bygårder.  Dessverre er fuktskader og lekkasje fra terrasse et økende problem som kan få fatale følger for resten av bygget. Sørg for riktig vedlikehold og kontroll av takterrassen, og du kan spare deg for store summer.

Lekkasje fra terrasse

Vannlekkasjer fra tak eller takterrasser kan blant annet komme fra dårlige eller manglende beslagløsninger, skader i takmembran, bruk av dårlige og billige materialer, eller ikke tilstrekkelig med løsninger for avrenning av vann. 

Slike lekkasjer kan føre til store ødeleggelser for etasjene under. Vann vil piple inn i bygget og direkte ødelegge underliggende seksjoner, og fukt vil oppstå slik at sopp og råte sakte, men sikkert ødelegger bygget. Heretter vil det følge mye arbeid for å rette opp i skadene, potensielle konflikter og store kostnader.

Har du oppdaget en taklekkasje, bør du få tak i en taktekker eller blikkenslager umiddelbart!

Fuktskade fra kondens i forbindelse med takterrasser

En annen fuktskade man ofte ser i forbindelse med takterrasser og loftsleiligheter, er fuktskader fra kondens. Dette kan skyldes forskjellige årsaker, eksempelvis mangelfull isolering, dampsperre og vindsperre, eller en kombinasjon av disse. Dårlig utført lufting kan også være et problem.

Lekkasje fra takterrasse i sameie

Ved takterrasse-lekkasje i sameie, er det stor sannsynlighet for at det er sameiet som står ansvarlige ved lekkasje fra takterrassen, og ikke nødvendigvis den enkelte seksjon. 

Dette er særlig tilfellet hvis det er sameiet som er ansvarlig for vedlikehold av bygget, og membranen tilhører fellesarealene. I så fall er det da sameiet som skal dekke kostnadene lekkasjene eller fuktskadene medfører.

Takterrasse-konstruksjon

De siste årene har økningen i skader som konsekvens av dårlige konstruerte takterrasser vært enorm. Spesielt med økende interesse for “flate tak” og “grønne tak” oppstår det ofte problemer når konstruksjonene ikke er bygget skikkelig.

Ved bygging av takterrasse stilles det krav til fuktsikkerhet, energibruk og tilgjengelighet. Det er også svært viktig å ta hensyn til de klimapåkjenninger som et tak utsettes for samt isolasjon og motarbeiding av varmetap.

For å bygge en takterrasse uten risiko for lekkasje, skal vann føres vekk. Derfor bygges det i prinsippet ikke flate tak i Norge i dag – de bygges med et svakt fall mot sluk eller annen avrenning. Materialene som brukes bør også være egnede og av god kvalitet, og arbeidet bør gjøres av kvalifiserte folk med god fagkompetanse.

Er det noen år siden takterrassen ble vedlikeholdt, kontakt oss for en kontrollsjekk!

Membran på takterrasse

Membraner er belegg som ligger under eksempelvis jord, heller, betong eller lignende. Dette belegget er et viktig element i enhver byggeprosess, og beskytter mot fukt, mugg og råte. En dårlig tekket eller ødelagt og gammel membran vil imidlertid ha motsatt effekt.

Membrantekking krever gode kunnskaper og nøyaktig utførelse, da små feil kan gi store konsekvenser. Ved bruk av egnede fagfolk, materialer av god kvalitet og løsninger som er byggteknisk riktige både med tanke på isolasjon og drenering, vil imidlertid takterrassen være godt rustet for å tåle vær og vind.

Kontakt oss om lekkasje fra takterrasse

Ring oss på 22 32 32 50 eller benytt vårt kontaktskjema straks du oppdager fuktproblemer eller vannlekkasje, så avtaler vi lekkasjesøk og får startet tetningsarbeidet snarest mulig!