Piperehabilitering, løsninger – regelverk.

Piperehabilitering, løsninger - regelverk.

Det er i prinsippet to aktuelle metoder for innvendig rehabilitering  av pipeløp. 

Her har vi satt opp noen fordeler og ulemper ved metodene:

 

 

 

 

Hva som er den beste løsningen må vurderes i hvert tilfelle, utfra tilstand på pipa, antall og type ildste der.  Bygningsmessige forhold inne i leilighetene m.v.

 

 

Forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10) sier:

§ 15-3 Røykkanal og skorstein

(1) Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjon kan fungere tilfredsstillende. (2) Følgende skal minst være oppfylt:

a)Røykgasser skal føres ut fra byggverket på en måte som ikke medfører fare for antennelse av byggverket og nabobyggverk.

b)Røykkanal og skorstein skal ha tetthet som gir god trekk og ikke avgir røykgasser til egen eller annen bruksenhet.

c)Røykkanal og skorstein skal ha forsvarlig overflatetemperatur og yttersiden skal i størst mulig utstrekning være tilgjengelig for ettersyn.

d)Røykkanal og skorstein skal ha mulighet for fri bevegelse i forhold til tilstøtende bygningsdeler.

e)Røykløp i skorstein skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.

f)Støpt eller murt skorstein skal oppføres på bærende konstruksjon av ubrennbart materiale.

g)Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot.

 

Utdrag fra Sintef Byggforsk byggdetaljblad 752,410 Skader på skorsteiner, årsaker og utbedring:

Utbedring av opprinnelig skorstein

Skorsteinen, eller den delen av opprinnelig skorstein som står igjen før reparasjonen finner sted, må være i konstruksjonsmessig forsvarlig stand som forutsatt da skorsteinen var ny.

Før rehabilitering med fôringsrør behøver man ikke utbedre mindre sprekker og riss som ikke er av konstruksjonsmessig betydning. Det nye røret som settes ned i skorsteinen, ivaretar tetthetskravet som stilles til skorsteiner. Derimot må man utbedre konstruktive feil på skorsteinen, slik som:

– feil ved gjennomføring gjennom bjelkelag. Manglende utstikk på teglskorstein behøver likevel ikke utbedres hvis skorsteinen rehabiliteres som beskrevet i pkt. 63.

– skader/brudd på grunn av opplegg og innfestinger

– åpne hull og større sprekker

Før man starter utbedringen, må skorsteinen rengjøres og inspiseres innvendig, se pkt. 3.

Glidestøp med keramisk masse

Foringsrør i rustfritt stål